Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-04-15 ( Imieniny: Adolfiny, Odetty)

Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej - Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. Podmiotów Ekonomii Społecznej

Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. Podmiotów Ekonomii Społecznej

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ

50-230 Wrocław, ul. Trzebnicka 42-44

ogłasza nabór na  wolne stanowisko pracy:

Specjalista ds. Podmiotów Ekonomii Społecznej 

w ramach projektu „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie dolnośląskim”

1 etat

Projekt „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie dolnośląskim” realizowany jest w ramach  Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027,  Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w grudniu 2023 r., jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej, o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca w pozycji siedzącej, przy obsłudze komputera, powyżej 4 godzin dziennie.
 2. Częstotliwość wyjazdów służbowych: okazjonalna.

Zakres zadań przewidzianych dla ww. stanowiska obejmuje m.in.:

 1. wsparcie JST, w tym szkolenia oraz asysta/doradztwo w programowaniu lokalnym dotyczącym ekonomii społecznej, przede wszystkim w uwzględnianiu w strategiach rozwiązywania problemów społecznych potencjału PES, w tym PS, w zakresie świadczenia usług społecznych;
 2. upowszechnianie wśród JST rozwiązań systemowych przewidzianych w ustawie o ekonomii społecznej, w tym instrumentów wsparcia finansowanych ze środków EFS+, PFRON, FP;
 3. włączanie PES, w tym PS w proces programowania lokalnej polityki na rzecz włączenia społecznego, realizacji usług społecznych, społecznie
 4. organizacja konferencji i seminariów z udziałem PES, w tym PS i innych interesariuszy, w tym OWES;
 5. przyznawanie certyfikatów jakości, organizowanie konkursów nagradzających np. wysoką jakość produktów i usług świadczonych przez PES, w tym PS;
 6. animowanie regionalnych sieci, grup roboczych i innych form współpracy PES, w tym PS w obszarach aktywnej integracji, usług społecznych i ekonomii społecznej jako instrumentów wymiany doświadczeń i wzajemnego uczenia się;
 7. kampanie informacyjne w zakresie rozwiązań wynikających z ustawy o ekonomii społecznej w regionach, skierowanych do różnych grup interesariuszy, w tym JST, PES, w tym PS, obywateli;
 8. organizacja wizyt studyjnych w PES, w tym PS, mających na celu promowanie ekonomii społecznej oraz wymianę dobrych praktyk;
 9. Udział w spotkaniach grup roboczych.
 10. Udział w spotkaniach działu.
 11. Sporządzanie dokumentacji, raportów, analiz dotyczących realizowanych działań.
 12. Udział w pracach komisji przetargowej w postępowaniach o zamówienia publiczne realizowane w ramach działu. Przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia oraz szacowanie wartości zamówienia.
 13. Archiwizowanie dokumentacji zakończonych projektów.
 14. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego, które wynikają z zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu lub służą zabezpieczeniu prawidłowej pracy jednostki.

Kandydat ubiegający się o ww. stanowisko musi spełniać  następujące niezbędne wymagania:

 • wykształcenie wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku
 • doświadczenie: w okresie ostatnich 5 lat, min. 1 rok pracy na stanowisku związanym z wykonywaniem zadań z zakresu współpracy i budowania relacji z podmiotami ekonomii społecznej
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz możliwość korzystania z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszenie się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność obsługi komputera – MS Office oraz urządzeń biurowych
 • umiejętność sprawnego redagowania pism i przygotowywania raportów.
 • znajomość zagadnień związanych z polityką społeczną realizowaną przez Dolnośląski Ośrodek Polityki, w tym z zakresu ekonomii społecznej
 • znajomość dokumentów programowych związanych z projektami/programami, współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, w tym w szczególności EFS,
 • znajomość Ustawy o pomocy społecznej, Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz innych niezbędnych przepisów wymaganych do należytego wykonywania obowiązków na stanowisku
 • znajomość regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego,
 • umiejętność analizowania dokumentów źródłowych i sporządzania opracowań, sprawozdań merytorycznych,
 • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, kreatywność, samodzielność, sumienność, rzetelność, zdolność analitycznego myślenia, komunikatywność, umiejętność wykonywania pracy w sposób zorganizowany i systematyczny.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem.
 2. Curriculum Vitae.
 3. Kwestionariusz osobowy – wg załączonego wzoru.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, staż pracy (w szczególności świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, w których wskazany będzie wymagany okres zatrudnienia oraz rodzaj umowy).
 5. Oświadczenie, iż świadomie i dobrowolnie wyrażona została zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie przekazanym w ofercie złożonej w naborze na wolne stanowisko - wg załączonego wzoru, poświadczone własnoręcznym podpisem.

Dokumenty należy składać w sekretariacie DOPS (pokój 313; III piętro), ul Trzebnicka 42,50-230 Wrocław, w zaklejonej kopercie z napisem "Nabór na stanowisko Specjalista ds. PES"  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2024 roku, do godziny 15:30.

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://dops.wroc.pl/bip/w Biuletynie Informacji Publicznej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka we Wrocławiu.

Tylko kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Złożonych dokumentów DOPS nie zwraca.

Oferty niewykorzystane zostają komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.

***

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu 50-230, ul. Trzebnica 42-44 ;Inspektor Ochrony Danych Osobowych, e-mail: s.maliszewska@dops.wroc.pl;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu naboru kandydatów na wolne ww. stanowisko urzędnicze w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej, na podstawie art. 6 ust. 1, 3-4 oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) oraz art. 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), w celu późniejszej archiwizacji oraz zatrudnienia wybranego kandydata. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne. Dane kandydatów mogą być również przetwarzane w związku z realizacją zadań wynikających z dostępu do informacji  publicznej.

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej posiadający upoważnienia do przetwarzania danych w zakresie naborów kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze. Dane kandydata, który zostanie wybrany do zatrudnienia, w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego), będą zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu 50-230, ul. Trzebnicka 42-44, przez okres co najmniej 3 miesięcy.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 10 lat od zakończenia roku, w którym została przeprowadzona procedura naboru, przy czym w przypadku zatrudnienia kandydata na wolne ww. stanowisko, jego ofertę odkłada się do akt osobowych i przechowywana będzie przez okres 50 lat od zakończenia stosunku pracy. Pozostałe oferty, w terminie czterech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata na ww. stanowisko, będą odesłane;

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej.

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-01-09 09:11przez:
Opublikowano:2024-01-09 09:12przez: Agnieszka Duda
Zmodyfikowano:2024-01-09 09:12przez: Agnieszka Duda
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej
Odwiedziny:838

Rejestr zmian

 • [2024-01-09 09:12:29]Agnieszka DudaDodanie załaczników
 • [2024-01-09 09:09:03]Agnieszka DudaWprowadzenie ogłoszenia